Hole Thirteen

  984195_768515746533641_6502645287075579754_n    

#13

Par 3

168 yards